Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2013

dolores366
7832 cba4
Reposted fromcountingme countingme viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
dolores366
0691 c144
dolores366
Walk on the wild side
Reposted fromidzsobie idzsobie viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
6072 b130 500
Reposted fromzweisatz zweisatz viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

February 26 2013

dolores366
N a d s z e d ł   c z a s ,  b y    p o k o l o r o w a ć   s w o j e    ż y c i e .

P o t r z e b u j ę    z m i a n .
dolores366
Muszę wytrzymać do wiosny.

February 23 2013

dolores366
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu.
— Mark Twain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadolores366 dolores366
dolores366
I didn’t know words could be so heavy.
Markus Zusak, I Am the Messenger
Reposted fromcelaeno celaeno
dolores366
Cza­sem bojąc się sa­mot­ności, wy­bacza­my wszystko. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
dolores366
Nie możesz uciekać przed przeszłością. Mu­sisz się naj­pierw pożegnać. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
dolores366
Iro­nia lo­su po­lega na tym, że mi­mo iż nie ma­my w życiu ce­lu, wsta­jemy z łóżka każde­go dnia, żeby ten cel w końcu zna­leźć i dob­rnąć do niego. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
dolores366
  Moje płuca oczyszczały się z jej zapachu.
— Łukasz Jarosz
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
dolores366
Najtrudniej jest spełnić obietnice złożone samemu sobie. Szczególnie te wypowiedziane szeptem lub pomyślane w tajemnicy przed wszystkimi. Nie ma nikogo, kto mógłby poczuć się rozczarowany lub dotknięty tym, że ich nie dotrzymaliśmy.
— J. Leon Wiśniewski - "Ukrwienia"
Reposted fromwadliwie wadliwie viarevalie revalie
dolores366
Nie umiem być sam
Nikt mnie nie oswoił
Z widokiem
Mej własnej twarzy
Czy nie jest czasem
Znany wam
Ten strach wobec własnych marzeń
Samego siebie słabo znam
To ja? Czy jakiś ktoś tam
Nie umiem być sam
Nie umiem być sam
Ta cisza jest dla mnie za głośna
— J. Kofta
Reposted fromsplendiid splendiid viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
dolores366
dolores366
Reposted fromCATSandCOFFEE CATSandCOFFEE viacats cats

February 19 2013

dolores366
Mamo

zimno mi
mój płaszcz jest tylko z papieru
a słowa tak mocno wieją
— autor nieznany
Reposted fromfendi fendi viasilence24 silence24
dolores366
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Żulczyk
dolores366
Nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy w życiu nie miało. To nie jest tęsknota tylko pragnienie.

February 15 2013

dolores366
I nawet nie masz pojęcia jak bardzo chciałabym Cię jutro spotkać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl